YOSHIROTTEN Exhibition “WAVE/ RGB/ Shinjuku Resolution Collaboration with Daido Moriyama Photo Foundation/ in CHINA | YOSHIROTTEN

YOSHIROTTEN Exhibition “WAVE/ RGB/ Shinjuku Resolution Collaboration with Daido Moriyama Photo Foundation/ in CHINA